تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1383 
حقوق خصوصی 
مدرسه عالی شهید مطهری 
 
لیسانس 
1369 
حقوق 
مجتمع اموزش عالی قم 
 
فوق لیسانس 
1373 
حقوق عمومی 
تهران 
 
خارج