سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بخش تعزیرات حکومتی نهاد ریاست جمهوری در تهران 
کارشناس جقوقی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضو هیئت علمی 
 
ادامه دارد 
تحقیق 
همکاری 
مرکز تحقیقات استراتژیک معاونت قم 
محقق 
 
 
پژوهشی  
همکاری 
دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری 
محقق 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری 
محقق 
 
 
پژوهشی 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فقه و اصول و فلسفه 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم 
مدرس 
1371/07/01 
ادامه دارد 
حقوق و علوم سیاسی 
تدریس 
دانشگاه شهيد بهشتی 
مدرس 
 
 
حقوق اساسی 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
 
حقوق بين الملل عمومی 
تدریس 
مجتمع آموزش عالی قم 
مدرس 
 
 
مبانی حقوق عمومی در اسلام 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع)  
مدرس 
 
 
مبانی ولایت فقیه و حکومت اسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد نراق 
مدرس 
 
 
حقوق مدنی 4 و 5 
تدریس 
دانشگاه آزاد نراق 
مدرس 
 
 
اصول فقه و فقه و آیات الاحکام  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حقوق مدنی 1 و 2  
تدریس 
دانشگاه معارف اسلامی 
مدرس 
 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران